Internetové nakladatelství Otakar Nechvátal - Ulrik

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetové nakladatelství Otakar Nechvátal - Ulrk
https://ulrik.cz/

Otakar Nechvátal, Sídl. 9. května 707, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, Česká republika, IČ: 450 27 919

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup elektronických knih, konzultací a kurzů (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „e-book“  nebo také „e-kniha" a různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, audio nahrávky, webináře, semináře, knihy, CD, DVD)) přes webové rozhraní https://podnikaninovehotisicileti.cz/ provozované Otakarem Nechvátalem,Sídl. 9. května 707, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, Česká republika, IČ: 450 27 919, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je živnostenský úřad města Jeseník, evidenční číslo živnostenského oprávnění.

(dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup elektronické knihy probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek https://podnikaninovehotisicileti.cz/  souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než e-book koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním e-booku (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný e-book a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
Důležité pojmy (definice)
Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
Cena e-booku a platba
Dodací podmínky
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
Odstoupení od Kupní smlouvy
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
Závěrečná ustanovení
 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Otakar Nechvátal

se sídlem/místem podnikání: Sídl. 9. května 707, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, Česká republika, IČ: 450 27 919

Kontaktní telefon: 602 489 158

Adresa pro doručování elektronické pošty: ulrik@chaotit.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://ulrik.cz/ uzavře se mnou, jako Prodávající, Kupní smlouvu, a tím zakoupí elelktronickou knihu, kurz nebo konzultaci. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.ulrik.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Jakékoliv garance se nevztahují na již vynaložené konzultační práce a čas, předané znalosti
(Webinar Start Complete, WebinarStart Mini, WebinarStart Assistance, WebinarStart Concierge)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává e-knihu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS E-KNIHY. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného e-booku včetně ukázky zdarma, co obsahuje, komu je určen, a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k e-booku poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ E-KNIHY. Pro objednání e-booku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena e-booku a platba

1. CENA E-KNIHY. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena e-booku.   Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-knihy nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u e-booku v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu e-book dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám e-book dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává e-book v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky.  Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a e-book co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-knihu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ E-KNIHY. Elektronická kniha ve formátu *.pdf, případně dalších dostupných formátech, bude po uhrazení kupní ceny k dispozici na neomezenou dobu v sekci "Moje knihovna", a to bez ohledu na počet stáhnutí. Vaše knihovna je automaticky vytvořena při nákupu první knihy, a při nákupu dalších knih se vám tyto knihy automaticky ukládají do vaší knihovny. Odkaz na vaši knihovnu a přístupové kódy doručíme bezprostředně po uhrazení faktury, a to na vámi sdělenou elektronickou adresu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-kniha dodána obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (e-kniha) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po obdržení přístupových kódů (odkaz + heslo) co nejdříve zkontrolujte funkčnost knihovny a její obsah, a překontrolujte bezchybnost knihy. Při zjištění nedostatků či vad nás okamžitě kontaktuje, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Veškeré produkty patří pouze vám, a jako Kupujícímu jsou zpřístupněny ve vaší knihovně na webové stránce www.ulrik.cz. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí elektronické knihy je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Nemůžeme nést odpovědnost za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem dle platných norem České republiky a Evropské unie. Autorská práva k zakoupené elektronické knize náleží v plném rozsahu nakladatelství Ulrik a její nedovolené šíření, nebo poskytnutí kopie třetí osobě, může mít za následek postih v souladu s českým a evropským právem.

Před zakoupením knihy máte vždy možnost zdarma získat ukázku v přiměřeném rozsahu, abyste věděli, co od knihy očekávat. Na tomto místě je nezbytné upozornit, že i tyto ukázky jsou chráněné autorskými právy a jejich volné šíření, či nedovolené publikování je stejným porušením autorských práv, jako nedovolené šíření celé knihy podle předchozího odstavce.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy - platné pouze pro e-knihy, audio nahrávky, webináře apod. Na konzultace, korektury, vynaložený čas a služby nelze odstoupeční uplatnit.

1. Zákazník může bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek odstoupit ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu, a to i přes možnost bezpelatného stažení ukázek. Pro odstoupení je důležité nás ve lhůtě 14-ti dnů kontaktovat s žádostí o vrácení kupní ceny. Žádost musí být doplněna o datum nákupu, objednávkové číslo a vaše identifikační údaje.

Upozorňujeme, že odstoupením od smlouvy ztrácíte nárok dále knihu používat. Její další používání, šíření či poskytnutí kopie třetí osobě je porušením autorských práv se všemi právními důsledky.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14-ti denní lhůtě znamená, že odstoupení od Kupní smlouvy musí být v této lhůtě doručeno mailem na adresu ulrik@chaotit.cz. Tzn., že byste si měli při odeslání e-mailu vyžádat potvrzení doručení, abyste měli jistotu, že odstoupení bylo doručeno včas.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP).

4. Jako Prodávající je nakladatelství oprávněno od Kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení platby kupní ceny po dobu delší než 10 dní po splatnosti. Prodávající může od smlouvy odstoupit i v případě podstatného porušení  povinností kupujícího vyplývající z Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, zejména v případě, že by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně se e-bookem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající, tedy Nakladatelství Ulrik, odpovídá za to, že e-kniha při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že e-book byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu e-knihy za novou, a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové e-knihy bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že nebudeme schopni vám novou e-knihu bez vad dodat. Totéž platí i v případě, že bychom nedokázali sjednat nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že e-kniha má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním e-knihy, nebo nesprávným uchováváním.

6. Pokud vám nebyla doručena zpráva o zřízení vaší knihovny ve sjednané lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud informaci o zřízení knihovny nenaleznete ani potom, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce. Stejně tak postupujte v případě, že vám do knihovny nebyla zařazena vámi zakoupená kniha.

7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění závad e-mailem na naši elektronickou adresu ulrik@chaotit.cz. K reklamaci přiložte fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace, abychom reklamaci mohli vyřídit co nejrychleji k vaší spokojenosti. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 60 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

8. Na konzultace, korektury, vynaložený čas a služby nelze uplatnit žádné z uvedených garancí.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese ulrik@chaotit.cz

2. Činost Nakladatelstsví je provozována na základě živnostenského oprávnění a registrace u České národní knihovny, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Na dodržování zásad publikace knih a přidělování ISBN dohlíží Česká národní knihovna. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

5. Jakékoliv garance se nevztahují na již realizované konzultace, korektury, vynaložený čas a služby

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné 1.11.2018.

Prodejní formulář je vytvořen v systému Wordpress
Mioweb

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.